พันธกิจและค่านิยม

พันธกิจหลักของอุตสาหกรรมแป้งไทยคือการตอบสนองความปรารถนา และความต้องการของ 4Cs ผ่านทางค่านิยมของเรา


ค่านิยม

1. เราอยู่ด้วยกันอย่างครอบครัว เมื่อท่านก้าวเข้ามาใน บริษัท อุตสาหกรรมแป้งไทย ไม่ว่าจะในฐานะ เพื่อนร่วมทีม หรือหุ้นส่วนของเรา เราจะปฏิบัติต่อท่านเสมือนที่เราปฏิบัติต่อสมาชิกในครอบครัวของเราเอง ด้วยความเอาใจใส่และปรารถนาดี

2. เราสร้างความแตกต่างในเชิงบวก และสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง เราเปิดรับการเปลี่ยนแปลง และการปรับปรุงที่มีผลต่อการเติบโต และการเพิ่มศักยภาพในการทำงานของเรา เรายินดีรับข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นในทุกๆด้าน

3. เราเชื่อมั่นในการเรียนรู้อันไร้ซึ่งขอบเขต ทักษะ และความรู้ ของบุคลากรของเราสามารถเพิ่มพูนได้ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่ง หรือสาขาใด บริษัท อุตสาหกรรมแป้งไทยส่งเสริมความต่อเนื่องทางด้านการศึกษาทั้งอย่างเป็นทางการ และอย่างไม่เป็นทางการบุคลากรของเราสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ตลอดเวลา หากปฏิบัติตนเป็นแก้วที่มีน้ำเต็มเพียงครึ่งหนึ่ง

4. เราให้ความสำคัญต่อทัศนคติที่ดี ความเชื่อที่เรายึดถือ คือ การมีทัศนคติที่ถูกต้องเป็นการประสบความสำเร็จไปแล้วกว่าครึ่ง บริษัท อุตสาหกรรมแป้งไทยเน้น และส่งเสริมให้บุคลากรของเรามีความเป็นเลิศทางด้านทัศนคติที่ดีอย่างต่อเนื่อง เนื่องด้วยทักษะทางด้านอื่นสามารถเรียนรู้ และพัฒนาได้

5. เราดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม บริษัท อุตสาหกรรมแป้งไทย มีความภูมิใจในความซื่อสัตย์สุจริต และความเป็นธรรมของเรา คุณค่าเหล่านี้สามารถพบเห็นได้ในสมาชิกทุกคนในทีมงานของเรา

6. เราดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย บริษัท อุตสาหกรรมแป้งไทยจะไม่ดำเนินกิจกรรมใดๆที่ผิดต่อกฎหมาย หรือสื่อต่อความรับรู้ในทางที่ผิด และเราพยายามที่จะปลูกฝังคุณค่านี้ในบุคลากรของเราด้วย

7. เรารักษ์สิ่งแวดล้อม พยายามอย่างหนักเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคมรอบ ๆ ตัวเรา เราขยายขอบเขตในการลด การใช้ซ้ำ และการหมุนเวียนมาใช้ใหม่ของทรัพยากร รวมถึงการผลักดันการนำพลังงานทดแทนมาใช้ให้เกิดประโยชน์

8. เรามีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล เพื่อการเจริญเติบโต และการรักษาตำแหน่งของเราในโลกที่มีการแข่งขันสูง เรามุ่งเน้นการดูแลผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา และมองหาผลประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว ถึงแม้ว่าเราจะมีเป้าหมายอยู่ในระยะยาว แต่เราก็ใส่ใจกับทุกรายละเอียดของทุกเป้าหมายระยะสั้น


นโยบายบริษัท

บริษัท อุตสาหกรรมแป้งไทย เติบโตมาได้จากการวางรากฐานทางนโยบาย ที่มีการย้ำ และเน้นต่อบุคลากรของเรา ตั้งแต่ผู้บริหารถึงสายการผลิต ทั้งนี้ มีการเน้นหนักใน 3 ด้านของการประกอบธุรกิจ คือ คุณภาพและความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคลากร และ ด้านสิ่งแวดล้อม คุณค่าและความเชื่อภายใต้ทุกๆนโยบายของบริษัท อุตสาหกรรมแป้งไทย คือ การดูแลเอาใจใส่ผู้ที่เกี่ยวข้องเสมือนหนึ่งสมาชิกในครอบครัวของเราเอง นี่เป็นวิธีการที่เรานำธุรกิจแบบครอบครัวมาปรับปรุงและทำให้สอดคล้องกับธุรกิจที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพของเรา สิ่งที่สำคัญคือการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน เช่นเดียวกับการมีความเป็นมืออาชีพในการทำธุรกิจ


นโยบายคุณภาพ

 1. คัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และเหมาะต่อการบริโภค โดยสอดคล้องกับมาตรฐานของบริษัทอุตสาหกรรมแป้งไทย และ HALAL
 2. ปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต และการดำเนินงานทั้งกระบวนการอย่างต่อเนื่อง
 3. การจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ และการรักษาสุขอนามัยที่ดีของวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์
 4. สร้างความตระหนัก รวมถึงจัดฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องให้แก่บุคลากรของเรา ในด้านความสำคัญของนโยบายคุณภาพ ตั้งแต่ผู้บริหาร จนถึงสายการดำเนินงาน
 5. ตรวจสอบทุกขั้นตอนของขบวนการผลิตอย่างเคร่งครัด เพื่อรับรองการควบคุมคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
 6. ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ เพื่อการสอบย้อนกลับไปยังวัตถุดิบ
 7. เน้นการตรวจสอบคุณภาพไม่เพียงแค่ ทางเคมี ทางกายภาพ และทางจุลชีววิทยา แต่รวมไปถึงทางด้านการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์

นโยบายทรัพยากรมนุษย์

 1. เราอยู่ด้วยกันอย่างเป็นครอบครัว
 2. ปรับปรุง และพัฒนาคติธรรมในการทำงาน และสวัสดิการของบุคลากรของเราอย่างต่อเนื่อง
 3. ให้ความสำคัญ และเน้นย้ำทักษะของบุคลากรทั้งในด้านการงาน และด้านที่ชอบ
 4. ส่งเสริมการเรียนรู้และการฝึกฝนทักษะเฉพาะทาง เพื่อสร้างประสิทธิภาพและความปลอดภัยในที่ทำงาน

นโยบายสิ่งแวดล้อม

 1. การลด การใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่
 2. บูรณาการเทคโนโลยีและ R & D ในการปรับปรุงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 3. ระบบน้ำเสียของเราสามารถนำก๊าซมีเทนกลับมาใช้ประโยชน์ เพื่อการผลิตไฟฟ้า ช่วยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และลดผลกระทบก๊าซเรือนกระจก